خدمات مرکز مشاوره

( تحریک مغناطیسی مغز rTMS ، tDCS)

( neurofeedback نوروفیدبک ) (play therapy بازی درمانی) ( group therapy گروه درمانی) (Psycho therapy روان درمانی) (QEEG نقشه برداری مغزی)
بیوگرافی دکتر علیرضا اکرمی نژاد

دکتر اکرمی نژاد روانپزشک سال ۱۳۶۶ دانشکاه شهید بهشتی تهران با رتبه ۱۳۷ پذیرش شدم و متخصص اعصاب و روان و عضو انجمن روانپزشکان ایران و بازرس انجمن روانپزشکان و مدرس دانشگاه فردوسی مشهد و ریاست کمیته اموزش و پزوهش مراکز درمان اعتیاد استان و عضو هیت مدیره مراکز درمان استان . بنیانگزار مرکز درمان نروتکنولوزیک در مشهد که شامل نقشه برداری رنگی مغز و تحریک الکتریکی مغز tdcs و تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای rtms مدیر مرکز درمان اعتیاد کامیاب و ارمعان کامیابی دارای لوح تقدیر بعنوان مدرس برتر در سال ۹۰ . استاد راهنمای ۱۵۹ پایان نامه مقطع ارشد و کارشناسی

کلینیک

درمان اعتیاد ، نرو تکنولوژیک ، مشاوره